ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต. เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 ม.ค. 2565
2 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 ม.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ ระดับพื้นฐาน พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ม.ค. 2565
4 ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ม.ค. 2565
5 การประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 ม.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการขึ้นทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 พ.ย. 2564
7 ประกาศ อบต.นาขา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.นาขา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
30 พ.ย. 2564
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.นาขา ภ.ด.ส.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
30 พ.ย. 2564
9 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 พ.ย. 2564
10 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.นาขา เรื่องกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.นาขา และนายก อบต.นาขา ดาวน์โหลดเอกสาร
196
06 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32